• 1000+ workouts
  • Voor iedere sporter
  • Fitchannel Community

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Fit Channel B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 66754968, handelend onder de naam FitChannel (hierna ‘Fitchannel’) en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en Fitchannel.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.

c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Fitchannel via het Platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie, recepten en welzijn.

d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.

e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Fitchannel afneemt.

f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Fitchannel met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.

g) Platform: het interactieve videoplatform van Fitchannel dat onder andere toegankelijk is via www.fitchannel.com en/of de app van Fitchannel waarop Fitchannel haar Diensten aanbiedt.

2. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fitchannel zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Fitchannel af te nemen.

3. Fitchannel is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Fitchannel worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.

4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Fitchannel niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

5. Fitchannel heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Fitchannel de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Fitchannel tot stand.

3. Fitchannel is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Fitchannel mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Fitchannel een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Fitchannel is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Fitchannel moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

4. Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan Fitchannel of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.

5. PRIJS EN BETALING

1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Fitchannel aangeboden betalingsmogelijkheden.

2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Fitchannel voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Fitchannel toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Fitchannel gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.

6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Fitchannel uitsluitend elektronisch aangeboden.

7. Het door Fitchannel te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. In geval van periodieke betaling is het door Fitchannel te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.


6. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

3. De Klant dient Fitchannel direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

8. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

1. Fitchannel streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.

2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Fitchannel, dan verzoekt Fitchannel de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Fitchannel.

3. Fitchannel zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Fitchannel toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Fitchannel de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.

4. Ten behoeve van onderhoud kan Fitchannel delen van het Platform buiten gebruik stellen. Fitchannel zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Fitchannel de Klant een passende oplossing aanbieden.

9. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de Klant naar de webshop gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Fitchannel adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij.

2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

10. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

1. Fitchannel is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.

2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Fitchannel de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.

3. Fitchannel is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Fitchannel de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

11. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR FITCHANNEL

1. Fitchannel is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:

a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;

b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Fitchannel besluiten op verzoek van de Klant het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Fitchannel – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.

3. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via de website van Fitchannel (www.fitchannel.com) of per e-mail ([email protected]).

13. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Fitchannel aanvaardt en opvolgt.

2. De Klant is aansprakelijk voor schade van Fitchannel die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Fitchannel die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

14. AANSPRAKELIJKHEID FITCHANNEL

1. Fitchannel doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

2. Fitchannel is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fitchannel.

3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Fitchannel niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.

4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Fitchannel te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Fitchannel voor het betreffende geval uitkeert.

5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Fitchannel, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

7. Iedere aansprakelijkheid van Fitchannel vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

15. OVERMACHT

Fitchannel is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Fitchannel, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitchannel. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Fitchannel.

2. Fitchannel is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

18. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

19. PRIVACY

Fitchannel verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Fitchannel van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring en Cookieverklaring, die te vinden zijn op de Website of desgewenst kunnen worden toegezonden.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de Klant en Fitchannel is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en Fitchannel of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2019.

CONTACTGEGEVENS Fitchannel

Fit Channel B.V. Adres vestiging: Fred. Roeskestraat 115 Epicenter Amsterdam
1076 EE Amsterdam